Ask Question

Name:
Title:
Your Question:

Answer Question

Name:
Your Answer:
User Submitted Source Code!


Description:
  swadsad
Language: FORTRAN
Code:
C     Program w jezyku Fortran obliczajacy srednia arytmetyczna
C     wszystkich elementow macierzy mniejszych od wartosci W
C
C     /// Deklaracja zmiennych (wszystkie oznaczenia w programie) ///
C
     INTEGER N, K, I, J, L
     REAL A(20,30), SR, S, W
C
C     /// Wymiar macierzy ///
C
     WRITE (*,*) 'PROGRAM - SREDNIA:'
88     WRITE(*,*) 'Podaj wymiar macierzy:'
C
C     /// K - kolumny ; N - wiersze ///
C
     WRITE (*,*) 'K>=1; K<=20'
     WRITE (*,*) 'N>=1; N<=30'
     READ (*,*) K, N
C
C     /// Sprawdzanie poprawnego wprowadzeia wymiaru macierzy ///
C
     IF (N.LT.1.OR.N.GT.20.OR.K.LT.1.OR.K.GT.30) THEN
     WRITE(*,*) 'Podano bledny wymiar macierzy'
     GO TO 88
     END IF
C
C     /// PODANIE WARTOSCI W ///
C
     WRITE (*,*) 'POdaj wartosc W='
     READ (*,*) W
C
C     /// wpisywanie wartosci w macierz ///
C
     DO I=1, N
          DO J=1, K
               WRITE (*,*) 'Podaj wartosc A(',I,',',J,')='
               READ (*,*) A(I,J)
          END DO
     END DO
C
C     /// Kontrolne wydrukowanie macierzy A ///
C
     WRITE (*,*) A
C
C     /// ALGORYTM OBLICZAJCY SREDNIA ///
C
     S=0
     L=0
     DO I=1, N
          DO J=1, K
               IF (A(I,J).LT.W) THEN
               S=S+A(I,J)
               L=L+1
               END IF
          END DO
     END DO
C
C     /// SPRAWDZENIE CZY MAMY ELEMENTY DO POLICZENIA SREDNIEJ ///
C
     IF (L.EQ.0) THEN
          WRITE (*,*) 'BRAK ELEMENTOW SPELNIAJACYCH WARUNEK A(I,J)<W'
     ELSE
          SR=S/L
          WRITE(*,*) 'SREDNIA ELEMENTOW MNIEJSZYCH OD W - SR=', SR
     END IF
C
C     /// ZAKONCZENIE PROGRAMU ///
C
     END     
Comments: