Ask Question

Name:
Title:
Your Question:

Answer Question

Name:
Your Answer:
User Submitted Source Code!


Description:
  sssss
Language: FORTRAN
Code:
     subroutine wypisz (wiersz)
     integer :: i, j
     do i=1, wiersz
     do j=1, wiersz
     print *,
     end do
     end do
     end subroutine wypisz

     program test
     real tablica(100,100)
     integer :: rozmiar, i, j, k
     do j=1, 100
     do k=1, 100
     tablica(j,k)=0
     end do
     end do
     print *,'Podaj rozmiar macierzy kwadratowej'
     read *, rozmiar
     do i=1, rozmiar
     if (i==1) then
     read *, tablica(i,i), tablica(i+1,i+1)
     end if
     if (i/=1 .and. i/=rozmiar) then
     read *, tablica(i-1,i-1)
     read *, tablica(i,i)
     read *, tablica(i+1,i+1)
     end if
     if (i==rozmiar) then
     read *, tablica(i-1,i-1)
     read *, tablica(i,i)
     end if
     end do
     end
          
          
          
          
          
          
          
          
          
Comments: