Ask Question

Name:
Title:
Your Question:

Answer Question

Name:
Your Answer:
User Submitted Source Code!


Description:
  dzielenie-ibusz
Language: PASCAL
Code:
program dzielenie;  
uses crt;  
var a,b,i: real;  

begin   
  writeln('Program dzieli dwie liczby');  
  write('Podaj pierwszą liczbę');  
  readln(a);  
  writeln('Podaj drugą liczbę');  
  readln(b);  
  i:=a/b;
  write('Wynik wynosi: ');
  write(i:3:2);
  repeat until keypressed; 
end.      
                
          
          
          
          
          
Comments: