Ask Question

Name:
Title:
Your Question:

Answer Question

Name:
Your Answer:
User Submitted Source Code!


Description:
  dodawanie
Language: PASCAL
Code:
program dodawanie;  
uses crt;  
var a, b, s: integer; 
begin  
  writeln('Program dodaje dwie liczby');  
  writeln('Podaj pierwszą liczbe');  
  write('a = ');  
  readln(a);  
  writeln('Podaj drugą liczbę');  
  write('b = ');  
  readln(b);  
  s:=a+b; 
  write('Suma liczb ',a,'i ',b,' wynosi ',s);  
  repeat until keypressed; 
end.
Comments: