Ask Question

Name:
Title:
Your Question:

Answer Question

Name:
Your Answer:
User Submitted Source Code!


Description:
  dodawanie
Language: PASCAL
Code:
program dodawanie; 
uses crt; 
var a, b, s: intiger 
begin 
  writeln('Program dodaje dwie liczby'); 
  writeln('Podaj pierwszą liczbe'); 
  write('a = ') 
  readln(a); 
  redln('Podaj drugą liczbe') 
  write('b = '); 
  writeln(b); 
  write(suma liczb',a,'i,'wynosi',s);
  repeat until keypressed; 
end. 
          
Comments: