Ask Question

Name:
Title:
Your Question:

Answer Question

Name:
Your Answer:
User Submitted Source Code!


Description:
  Bung dan Rodrik
Language: PASCAL
Code:
program nilai_suhu;
var
suhu:shortint;
begin
write('masukan nilai suhu:');
readln(suhu);
if suhu >0then
write('bentuk benda beku')
else if(suhu>=0)and(suhu<=100)then
write('bentuk benda cair')
else
write('bentuk benda gas');
end.
Comments: