Ask Question

Name:
Title:
Your Question:

Answer Question

Name:
Your Answer:
User Submitted Question!


Name: thuận thanh thái minh (nhí)
Title:
  nâu,hồng,xanh,tím
Question:
thuận mập sịp nâu:Mạnh mẽ
thanh sịp hồng:hồng cá tính
thái sịp xanh:xanh quyến rũ
Minh sịp tím:tím mộng mơ
CHÚNG TÔI LÀ NHỮNG THẰNG CON BÉ YÊU HÒA BÌNH GHÉT CHIẾN TRANH THÍCH ĐẠP XE ĐẠP DƯỚI MƯA XIN CHÀO :000
Answers:

Name: Don Smith
I'm a Fortran programmer who is ready to get started programing again.  How do I get started using your product?  How do you bill- for wall clock time, by program size, by execution frquency, etc ?

Don Smith
[email protected]
(714) 846-4175