Ask Question

Name:
Title:
Your Question:

Answer Question

Name:
Your Answer:
User Submitted Question!


Name: rồng hô
Title:
  tui bị h0
Question:
tUi lA rỒng nHeA <3
Answers:

Name: lan
ahihi đồ ngóc

Name: ddet
tôi là đẹt và tôi rất ra dẻ và tôi bị hô

Name: Thuận
sủa khét :))))

Name: hellokitty
rồng má mày chứ rồng đitmemay

Name: Thanh
hoàng thanh ra vẻ 

Name: ra dẻ
đuma con chó ra vẻ 
đéo ai dsdụng m,sao m đụng ngta
cút đi ba thứ súc vật troi sinh 
ra vẻ quá nha 
đi chơi chung vs ngta mà chửi con ngta  hư đroi vậy
cút đi má
thứ ra dẻ 
sao lấy tên bama ngta ra giỡn vậy man
biết  nhục k
nhớ nhé man

Name: móm
đmm.cc chứ hô.

Name: thuận
mình là thuận ra vẻ ne 

Name: Vĩnh Thái
mấy conchó này imcoi