Ask Question

Name:
Title:
Your Question:

Answer Question

Name:
Your Answer:
User Submitted Question!


Name: lili
Title:
  mini
Question:
Nhập 1 số thực x nếu x>=0 thì tính sqrt(x)và nếu x<0 thì thông báo x không phải là số nguyên dương
Answers:

Name: anton
Как делать самолёт

Name: $KTL$
program lalala;
var x,y :real;
begin
y:= sqrt(x)
if x>=0 then write(y) else write('khong thoa man');
readln;
end.